Relacje
sobota, 19 listopad 2016 12:54

Relacja z zebrania sprawozdawczo - wyborczego Klubu Turystów Pieszych PTTK "Przygoda"

W związku z upływem dwuletniej kadencji Zarząd KTP PTTK "Przygoda" wybrany w dniu 17 listopada 2014r. zwołał Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbyło się w dniu 14 listopada 2016r. w sali Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach. Zebranie otworzyła Prezes Zarządu Klubu Grażyna Dziółko i przedstawiła następujący porządek obrad:
- sprawy bieżące
- nadanie tytułów Członka Honorowego Klubu
- sprawozdanie z działalności Klubu i finansowe za ostatnie 2 lata
- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
- udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
- dyskusja dotycząca form dalszej działalności Klubu
- wybory nowych władz Klubu.

Porządek ten zotał jednogłośnie przegłosowany przez zebranych. W sprawach bieżących omówiono wycieczki na następny miesiąc i wręczono Złotą Honorową Odznakę PTTK koledze Jackowi Grzybale. Następnie przystąpiono do wyboru Prezydium Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego. Prowadzącym zebranie jednogłośnie wybrano kolegę Ryszarda Łopiana. Poprosił on do stołu prezydialnego Prezesa Oddziału Świętokrzyskiego PTTK Marcina Marciniewskiego i Honorowego Członka PTTK Andrzeja Rembalskiego.

Wybór Komisji Mandatowo-Wyborczej i Komisji Uchwał i Wniosków to kolejny etap zebrania. Wybrani członkowie Komisji Mandatowo-Wyborczej przystąpili do pracy celem stwierdzenia prawomocności zebrania. W dalszej kolejności odczytano sprawozdania: z działalności Zarządu - odczytała Prezes Zarządu Grażyna Dziółko i finansowe - odczytał skarbnik Kazimierz Sławiński.

Po odczytaniu sprawozdań zabrał głos przewodniczący Komisji Mandatowo-Wyborczej, stwierdził on że zebranie jest zwołane zgodnie z ordynacją wyborczą PTTK i Regulaminem KTP "Przygoda" i jest władne podejmować uchwały i wybierać władze Klubu. Po tym stwierdzeniu Prezes Klubu Grażyna Dziółko złożyła wniosek o przyznaniu godności Członka Honorowego Klubu osobom szczególnie

6

Kol. Danuta i Andrzej Rembalscy otrzymują godność
Członka Honorowego Klubu od Prezes KTP "Przygoda"
Grażyny Dziółko 

zasłużonym dla turystyki i KTP "Przygoda": Andrzejowi Rembalskiemu, Danucie Rembalskiej i Bogusławowi Sitarskiemu.
W głosowaniach jawnych Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze jednogłośnie przyjęło wnosek Zarządu Klubu. W kolejnym punkcie Andrzej Guska - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedłożył sprawozdanie z działalności Komisji i zawnioskował o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Wniosek przegłosowano w głosowaniu jawnym. Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze jednogłośnie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Następnym punktem podczas zebrania była dyskusja. W trakcie dyskusji padł wniosek o wystąpienie do Zjazdu Oddziału Świętokrzyskiego PTTK o zgłoszenie do Zjazdu PTTK o nadanie Jerzemu Pabianowi wyjątkowo zasłużonemu działaczowi turystyki i krajoznawstwa tytułu Honorowego Członka PTTK. Wniosek ten w głosowaniu jawnym przyjęto jednogłośnie.
Prowadzący zebranie zarządził przerwę w zebraniu, w trakcie przerwy uczestnicy zebrania zgłaszali do Komisji Mandatowo-Wyborczej na stosownych drukach kandydatów do władz Klubu i kandydatów na delegatów na Zjazd Oddziału Świętokrzyskiego PTTK.

Po przerwie wybrano Komisję Skrutacyjną, która przeprowadziła wybory w głosowaniu tajnym.  Po zebraniu kartek wyborczych Komisja przystąpiła do liczenia głosów. W tym czasie Komisja Uchwał i Wniosków przedłożyła swoje sprawozdanie. Uchwała dotycząca zmian w Regulaminie Klubu i wnioski dotyczące strony internetowej Klubu zostały przyjęte jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Po przeliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki wyborów. Następnie nowo wybrane władze Klubu ukonstytuowały się w obecności Komisji Skrutacyjnej. Po ukonstytuowaniu przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej przedstawiła władze Klubu.


Skład nowo wybranych organów podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego w dniu 14 listopada 2016r.:

ZARZĄD KTP PTTK "PRZYGODA"

 • Prezes - Andrzej Toporek
 • Wiceprezes - Kazimierz Sławiński
 • Sekretarz - Urszula Łukaszyk
 • Skarbnik - Beata Lisowska
 • Członek Zarządu - Ewa Gonciarz

 

KOMISJA REWIZYJNA

 • Przewodniczący - Andrzej Guska
 • Członek - Urszula Zychowicz
 • Członek - Beata Duś

 

DELEGACI NA ZJAZD
ODDZIAŁU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PTTK

 • Hanna Czubińska
 • Uruszula Zychowicz
 • Henryk Domagała
 • Piotr Garecki
 • Mirosław Kubik
 • Ryszard Łopian
 • Jerzy Pabian
 • Andrzej Toporek

 

 

Po przedstawieniu wyników wyborów Andrzej Toporek podziękował ustępującemu Zarządowi za niezwykle efektywną dwuletnią pracę , prosząc jednocześnie o pomoc w bieżącej kadencji. Na tym zebranie zakończono.

Relację sporządził:
Toporek Andrzej

 

9e

Karta madatowa z Walnego Zebrania KTP "Przygoda"


Zdjęcia: Jerzy Pabian

 

 

 


Kalendarz Imprez

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
4
5
7
8
12
13
15
16
18
19
20
21
22
25
26
27
28
29
 

Pogoda Kielce z serwisu